Reglar

Begge rundar

 • Du har 100 minutt på deg frå du startar å løyse oppgåver
 • Ingen hjelpemiddel er tillatne, unnateke kladdepapir og skrivesaker. Det er også lov å bruke passar og linjal, men ikkje gradskive, kalkulator eller andre digitale eller analoge hjelpemiddel
 • Framandspråklege elevar kan ha med ordbok

Første runde

 • Dato for første runde går i starten av november kvart år
 • Det er 20 oppgåver i første runde
 • For kvar oppgåve er det fem moglege val, berre eitt av dei er rett
 • Du får fem poeng for kvart rett svar og null poeng for kvart feil svar
 • Du får eitt poeng for kvart blankt svar, enten du har kryssa av for «Blankt svar» eller ikkje – så du får 20 poeng av 100 moglege dersom du leverer ein heilt blank prøve

Andre runde

 • Andre runde er i starten av januar kvart år
 • Den beste tidelen frå runde 1 er kvalifisert for andre runde
 • Andre runde blir også arrangert ved skulane, etter tilsvarande opplegg som første runde
 • Det er ti oppgåver i andre runde
 • Svaret på kvar oppgåve er eit heiltal i området 0–999.